Πολιτική Απορρήτου
(σε ισχύ από 24/09/2018)

1. Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. (εφεξής η «Ευρωπαϊκή Πίστη») είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία, που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Εδρεύει στην Ελλάδα και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 274, τηλέφωνο 210-6829601, email info@europisti.gr. Στον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη ανήκουν και οι θυγατρικές εταιρίες «Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και «Alter Ego A.Ε.».
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους ιστότοπους και τις εφαρμογές που προσφέρονται από την «Ευρωπαϊκή Πίστη», εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά.


2. Προσωπικά δεδομένα

2.1 Συλλογή Δεδομένων
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Ευρωπαϊκή Πίστη τηρεί και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της, την προστασία των συναλλαγών και την ενημέρωση των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ενεργεί, κατά κύριο λόγο, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας και κατά περίπτωση ως Εκτελών την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

2.2 Σκοπός της επεξεργασίας
Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, είναι απαραίτητο να δηλώσετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της Αίτησης Ασφάλισης (έντυπης ή ηλεκτρονικής), καθώς και σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη Αίτησή σας (π.χ. Αίτηση τροποποίησης, αποζημίωσης, εξαγοράς κλπ). Τα δεδομένα αυτά γνωστοποιούνται από εσάς στην Εταιρία μέσω των υπαλλήλων της ή των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
Τα δεδομένα αυτά, διατηρούνται και επεξεργάζονται από την Ευρωπαϊκή Πίστη καθώς είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου, τον υπολογισμό του ασφαλίστρου, τον καθορισμό των γενικών και ειδικών όρων της ασφαλιστικής σύμβασης και γενικά για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης. Επιπρόσθετα, η επεξεργασία αποσκοπεί στην εκτίμηση, στον έλεγχο και στο διακανονισμό της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή και της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος).
Η υποχρέωση συμπλήρωσης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, των λοιπών στοιχείων και πληροφοριών, που σας ζητά η Ευρωπαϊκή Πίστη στην Αίτηση Ασφάλισης, καθώς και στα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, βασίζεται στη σχετική με την ιδιωτική ασφάλιση νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στο ν. 2496/1997 (Ασφαλιστική Σύμβαση), στο ν. 489/1976 (Υποχρεωτική ασφάλιση εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστική ευθύνη), στο ν.4364/2016 (Φερεγγυότητα II), κ.α.
Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η Σύμβαση Ασφάλισης, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διαχείρισή της, με βάση τη  συγκατάθεση που θα της χορηγήσετε στο στάδιο συμπλήρωσης της Αίτησης Ασφάλισης ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.
Η ανακριβής, αναληθής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας ζητώνται στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο σχετικό με την ασφάλιση έγγραφο, μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Πίστης να ακυρώσει ή να καταγγείλει οποτεδήποτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.
Σε περίπτωση που τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν έχουν χορηγηθεί από εσάς μέσω της Αίτησης Ασφάλισης ή μέσω των συνοδευτικών της εγγράφων, άλλα με άλλο τρόπο (π.χ. από πληροφορίες που χορηγούνται μέσω των τεχνικών και επιστημονικών συμβούλων της Εταιρίας κατά τον προασφαλιστικό έλεγχο, μέσω της Έκθεσης Αυτοψίας Τροχαίας, Φιλικής Δήλωσης Ατυχήματος, Φροντίδα Ατυχήματος κ.λ.π, υπό την ιδιότητά σας ως παθών τρίτος, εμπλεκόμενος ή μάρτυρας σε τροχαίο ατύχημα κ.α.), σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη τηρεί αυστηρή Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει επικοινωνηθεί στο προσωπικό και τους συνεργάτες της και ελέγχεται τακτικά η εφαρμογή της.

2.3 Είδος της επεξεργασίας
Με τη λήψη της συμπληρωμένης Αίτησης Ασφάλισης, η Ευρωπαϊκή Πίστη προβαίνει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων), όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαγραφή ή καταστροφή.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη ενδέχεται να  κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων λ.χ. για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου, για τον δίκαιο καθορισμό του ασφαλίστρου κλπ. Σε κάθε περίπτωση, οι Αιτήσεις όλων των κλάδων ασφάλισης (έντυπες και  ηλεκτρονικές), αξιολογούνται από αρμόδιο υπάλληλο ή συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Πίστης.
Στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων της, η Ευρωπαϊκή Πίστη πραγματοποιεί συχνά ποιοτικούς ελέγχους και ανάλυση ζημιών, μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχεται πάντοτε από το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Πίστης.
Αναφορικά με τα προϊόντα ασφάλισης Κλάδου Ζωής, πραγματοποιούνται οι εξής επιμέρους επεξεργασίες (αυτοματοποιημένες και μη) προς το σκοπό συμμόρφωσής της Ευρωπαϊκής Πίστης με προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας:
 • Έλεγχοι για την αποτροπή χρήσης των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Πίστης για σκοπούς «ξεπλύματος» χρήματος ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ν. 3691/2008).
 • Έλεγχοι και αποστολή στοιχείων και δεδομένων προς το σκοπό συμμόρφωσής της Ευρωπαϊκής Πίστης με το εθνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο φορολογικό τομέα (ν. 4428/2016 και ν. 4378/2016).

Κάθε σχετική επεξεργασία προς το σκοπό συμμόρφωσής της Ευρωπαϊκής Πίστης με την FATCA, που αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα με ενδείξεις αμερικάνικης ιθαγένειας/φορολογικής κατοικίας (ν. 4493/2017).

2.4 Χρονικό Διάστημα Διατήρησης
Η Ευρωπαϊκή Πίστη θα διατηρήσει (σε έγχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο διαρκεί η συμβατική σας σχέση με αυτήν. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή έως ότου να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων, με ανώτερο χρονικό διάστημα τα είκοσι (20) έτη. Σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, η Ευρωπαϊκή Πίστη δύναται να διατηρήσει τα δεδομένα που δηλώσατε κατά το προσυμβατικό στάδιο, για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη από την υποβολή τους, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική καταστροφής του αρχείου της. Τα ανωτέρω τελούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

2.5 Δικαιώματα Φυσικού Προσώπου

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε τα εξής δικαιώματα: 
Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνετε από την Ευρωπαϊκή Πίστη επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και αν ναι, για ποιο σκοπό, για πόσο διάστημα και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών στα δεδομένα σας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων σας από τα αρχεία της Ευρωπαϊκής Πίστης, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη, κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω παράγραφο 4.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανακρίβειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λ.π.
 • Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε από την Ευρωπαϊκή Πίστη τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στις περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τους σκοπούς της σύμβασης ασφάλισης, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε καταγγελία της σύμβασης ασφάλισης για σπουδαίο λόγο και σε μη κάλυψή σας σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, καθώς καμία σύμβαση ασφάλισης δε δύναται να λειτουργήσει χωρίς επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων του ασφαλισμένου προσώπου. Εάν η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνει κατά το προσυμβατικό στάδιο, τότε η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης.
Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή μέσω e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (βλ. παράγραφο 10 της παρούσας). Σε περίπτωση απαίτησης επιπλέον ενεργειών και αντιγράφων από σας, η Ευρωπαϊκή Πίστη μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα.
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση του αιτήματος σας το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς και νομικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας από την Ευρωπαϊκή Πίστη, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

2.6 Επεξεργασία Δεδομένων Παιδιών
Για ανηλίκους κάτω των 15 ετών (ή άλλου εκ του νόμου ηλικιακού ορίου) που συμμετέχουν στην ασφάλιση με την ιδιότητα του ασφαλισμένου ή και δικαιούχου, η επεξεργασία είναι σύννομη, μόνο εάν και στο βαθμό που η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.
Όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το 15ο  έτος της ηλικίας του (ή την εκάστοτε εκ του νόμου προβλεπόμενη ηλικία), θα πρέπει να δώσει αυτοπροσώπως τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Πίστη.

2.7 Επεξεργασία Δεδομένων Παιδιών
Τα δεδομένα σας δύναται να διαβιβάζονται σε επιχειρησιακές μονάδες της Ευρωπαϊκής Πίστης για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης.
Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) με τα οποία η Ευρωπαϊκή Πίστη διατηρεί συμβάσεις για την ορθή και με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποζημίωσή σας, καθώς και για την εκτίμηση της ζημιάς.

Διαβίβαση δεδομένων ανάλογα με το ασφαλιστικό σας πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής σας καθώς και για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεών της, η Ευρωπαϊκή Πίστη δύναται, ανάλογα με το ασφαλιστικό πρόγραμμα που διαθέτετε, να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά:
Στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή σας
 • Σε Ασφαλιστικές Εταιρίες (για τις ανάγκες του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής-ΣΑΠ)
 • Σε Αντασφαλιστικές Εταιρίες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά-Συντονιστικά Κέντρα, Ιατρούς κ.α.
 • Σε Ερευνητές Αποζημιώσεων, Πραγματογνώμονες, Δικηγόρους κ.α.
 • Σε εταιρίες οδικής βοήθειας, ταχυμεταφορών, φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών κ.α.
 • Στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος-Υ.Σ.Α.Ε., στο Κέντρο Πληροφοριών και στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.
 • Σε Συνεργεία αυτοκινήτων
 • Σε συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα (π.χ. σε περίπτωση έκδοσης πιστωτικών καρτών για την εξυπηρέτηση του ασφαλιστικού προϊόντος, κατάθεση αποζημιώσεων κλπ).

Ωστόσο, τα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Πίστη και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία και δεσμευόμενοι εγγράφως για την τήρηση εχεμύθειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και Ασφάλειας Πληροφοριών.

Επίσης, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε Δημόσιες και Δικαστικές Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Εποπτικούς Φορείς, βάσει ειδικών νομοθετικών προβλέψεων με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Πίστη οφείλει να συμμορφώνεται.
Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν, να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας και από τις άλλες θυγατρικές εταιρίες της Ευρωπαϊκής Πίστης.
Σε κάθε διαβίβαση η Ευρωπαϊκή Πίστη λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία τους.

2.8 Επεξεργασία Δεδομένων για Διαφημιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δηλωθέντα από εσάς Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (π.χ. τηλεφωνικό αριθμό, e-mail κλπ.), ζητώντας σας κάθε φορά να δώσετε σαφώς διακριτή και ειδική συγκατάθεση, με σκοπό:

 • Να λαμβάνετε, με όποιον τρόπο εσείς επιλέξετε, ενημερώσεις για νέες προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών της κατά τη διάρκεια της ασφάλισης σας και έως 36 μήνες μετά τη λήξη της.
 • Να λαμβάνετε ενημερώσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Πίστης ή των θυγατρικών της Εταιριών.
 • Την έρευνα ικανοποίησης πελατών για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με τους οποίους συνεργάζεστε.

Επιπρόσθετα, για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, ενδέχεται να διαβιβασθούν δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών.

Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε ή / και να ανακαλείτε οποτεδήποτε εγγράφως ή μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ. 210-8119670, email helpcustomer@europisti.gr), τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον ως άνω σκοπό.

2.9 Τρόπος Υποβολής Καταγγελίας/Διαμαρτυρίας
Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Ευρωπαϊκής Πίστης (τηλ. 210-8119670, email dpo@europisti.gr). Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων / καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628) είτε ηλεκτρονικά στο contact@dpa.gr. Τέλος, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα άσκησης δικαστικής προσφυγής.


3. Ασφάλεια Πληροφοριών

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε προστατεύονται επαρκώς και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 και έχει πιστοποιηθεί για αυτό από την 01/11/2017 από το φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD) Α.Ε.
Σύμφωνα με το Σύστημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Πίστη πέρα από τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας έχει υιοθετήσει και αντίστοιχες Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Η Πολιτική Ασφάλειας που έχει υιοθετηθεί, αποτελείται από σύνολο κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Πίστη διαχειρίζεται και προστατεύει τους Πληροφοριακούς της Πόρους (Information Assets). Οι κανόνες αυτοί προσδιορίζουν το ρόλο κάθε εμπλεκόμενου μέσα στην Ευρωπαϊκή Πίστη, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τα καθήκοντά του.
Πρωταρχικοί Στόχοι της Πολιτικής Ασφάλειας, μεταξύ άλλων, είναι:
 • Η προστασία των πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Πίστης.
 • Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών της Ευρωπαϊκής Πίστης.
 • Η διασφάλιση της συμβατότητας με το Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο (Ελληνική νομοθεσία).
 • Ο καθορισμός του επιπέδου και των απαιτήσεων ασφάλειας του Οργανισμού.
 • Η εγκαθίδρυση μηχανισμών που να υποστηρίζουν την αναγνώριση και πρόληψη απειλών των πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Πίστης αλλά και την αποτελεσματική απόκριση του οργανισμού όταν οι απειλές πραγματοποιούνται.
 • Ο καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών του Οργανισμού, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών αγαθών.
 • Η αύξηση της επίγνωσης των κινδύνων τους οποίους διατρέχουν οι πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ασφάλειας μπορείτε να το βρείτε πατώντας εδώ.

 
4. Cookies
Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες στους ιστοτόπους και τι εφαρμογές μας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική Cookies.


5. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Η Ευρωπαϊκή Πίστη μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.
Σε περιπτώσεις όπου μια αλλαγή θα αλλάξει ουσιωδώς τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή δεδομένα, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.
 • Send to friend