ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα www.asfalistikosgoneas.gr έχει δημιουργηθεί και ανήκει στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία (εφεξής η «Εταιρία»). Στοχεύει στην παροχή πληροφοριών σε συγκεκριμένα προγράμματα του Ομίλου, δίνοντας παράλληλα στους χρήστες τη δυνατότητα τόσο να ενημερώνονται ατομικά για ειδικά προσαρμοσμένα σε αυτούς προγράμματα όσο και να ασφαλίζονται on line.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, είναι να έχετε τους ακόλουθους browsers: Microsoft Internet Explorer 7.0, 8.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση, Mozilla Firefox 3.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση, Google Chrome, Opera και Safari.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας και όλων των εφαρμογών και υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την σύμβαση και τους όρους της, που υπογράφουν οι χρήστες της ιστοσελίδας με την Εταιρία αναφορικά με τα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες και που διέπει τις συναλλαγές τους με την Εταιρία. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, η παροχή των οποίων είναι για την Εταιρία προαιρετική, δύνανται να τροποποιούνται ή ανακαλούνται ελεύθερα και οποτεδήποτε από την Εταιρία. Για το λόγο αυτό οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, ούτως ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική. 
Η ιστοσελίδα απευθύνεται και η χρήση της επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες και σε νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της (ενδεικτικά αναφερόμενα: λογισμικό, πηγαίος κώδικας, βάση δεδομένων, σχεδιασμός, κείμενα, γραφικά, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών, ονόματα εταιριών κ.ά.) είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταβίβαση, μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρίας, του περιεχομένου (ολόκληρου, τμήματος ή σε περίληψη) της ιστοσελίδας. 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και εγγυώνται, ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της ιστοσελίδας και ότι θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτή. Οι χρήστες αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Εταιρία ή στην ιστοσελίδα της από κακή, αντισυναλλακτική ή αθέμιτη χρήση.
Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εγγυώνται ότι δεν θα:
• χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα της Εταιρίας για να αναρτήσουν ή μεταδώσουν περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, των προσωπικών δεδομένων τρίτων, ή/και περιεχόμενο άσεμνο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό και συκοφαντικό, ή/και περιεχόμενο που συγκροτεί την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση ποινικού αδικήματος.
• προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας και τα λοιπά συνταγματικώς κατοχυρωμένα πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα.
• επιχειρήσουν να παρακάμψουν με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη ή την ασφάλεια του κεντρικού υπολογιστή και του δικτύου της Εταιρίας (“cracking” ή “hacking”), ούτε να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα υπολογιστών της Εταιρίας ή σε υπολογιστές των υπόλοιπων χρηστών της ιστοσελίδας.
• προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
• μεταφορτώσουν ιούς, trojan horses, worms κ.ά.
• παρέχουν ψευδείς, παραπλανητικές ή απατηλές πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία.
Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους, η Εταιρία δικαιούται να διαγράψει άμεσα το σχετικό περιεχόμενο, να καταργήσει οριστικά τον λογαριασμό χρήστη και να απαγορεύσει την χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, καθώς και να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει πρόσφορο για την διαφύλαξη των συμφερόντων της. 
Οι χρήστες που παραβιάζουν τον παρόντα όρο, υποχρεούνται να αποζημιώσουν τόσο την Εταιρία όσο και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν προσβλήθηκε εξαιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης της ιστοσελίδας. Η αποζημίωση αυτή θα καλύπτει κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Τα περιεχόμενα και η τοποθεσία της ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν». Η Εταιρία, παρόλο που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε όλες οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, αλλά και οι σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, να είναι ακριβείς, έγκυρες και ασφαλείς, δεν εγγυάται ούτε και ευθύνεται για την αξιοπιστία, επικαιρότητα ή πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται τακτικά. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνονται συχνά και να ανανεώνουν την ιστοσελίδα και το πρόγραμμα περιήγησης, έτσι ώστε να βεβαιώνονται ότι κάθε φορά λαμβάνουν το πιο πρόσφατο περιεχόμενο και πληροφορίες.
Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Εταιρία δεν δύναται, ούτε και υποχρεούται, να ασκεί έλεγχο της ασφάλειας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία, δεν δεσμεύεται, εγγυάται ή αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και των συνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των συγκεκριμένων συνδέσμων. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση τόσο στην ιστοσελίδα, όσο και στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε καταστροφή στον υπολογιστή ή σε άλλη ιδιοκτησία των χρηστών, από, και όχι μόνο, τη μετάδοση "ιών" σαν αποτέλεσμα της σύνδεσής τους, χρήσης ή επισκέψεώς τους στην ιστοσελίδα.
Η Εταιρία επιπλέον καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, όποτε η ίδια κρίνει, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία μέρους ή ολόκληρου του δικτυακού τόπου, προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημιά προκληθεί στους χρήστες λόγω των ανωτέρω. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση, την κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ «ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ»
Όσον αφορά στους συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, που περιέχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, η τελευταία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή την διαθεσιμότητά τους. Η χρήση των συνδέσμων αυτών διέπεται από τους τυχόν υπάρχοντες όρους χρήσης που περιέχει κάθε ιστοσελίδα και γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία τυχόν προκληθεί στους χρήστες της ιστοσελίδας από την επίσκεψή τους στους συνδέσμους αυτούς, οι τελευταίοι οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους.

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Οι χρήστες αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι η επικοινωνία τους με την Εταιρία μέσω email, τηλεφώνου, γραπτών μηνυμάτων κ.ά. δύναται να καταγραφεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και ιδίως όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο και την ασφάλεια της ιστοσελίδας ή την εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρίας.

6. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Για κάθε πληροφορία σχετικά με την εγγραφή, επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας, στο τηλέφωνο 210 8119670, στο fax 210 8119789 ή στο e-mail customercontact@allianz.gr

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών –Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες όρους χρήσης και από την χρήση της ιστοσελίδα αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
9.1. Όλοι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης είναι ουσιώδεις. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι ανεξάρτητοι, με συνέπεια η ακυρότητα κάποιου από αυτούς να μην συνεπάγεται την λήξη ισχύος των υπολοίπων.
9.2. Αδυναμία ή παράλειψη εκ μέρους της Εταιρίας να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωσή της δεν συνεπάγεται παραίτηση εξ αυτών.
9.3. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την παράβαση οποιουδήποτε όρου που οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
9.4. Για οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων, καθώς και για οποιαδήποτε παράνομη και αυθαίρετη χρήση της ιστοσελίδας, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον χρήστη, να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει τον χορηγηθέντα, να καταργήσει τον λογαριασμό του χρήστη και να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών σε αυτόν.
9.5. Η Εταιρία μπορεί οποτεδήποτε να τερματίζει προσωρινά ή οριστικά την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες, χωρίς προειδοποίηση.
9.6. Η Εταιρία στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο αποποιείται κάθε εγγύηση ρητή, συνεπαγόμενη, νομική ή άλλη.

  • Send to friend