H Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, έχει δημιουργήσει το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο – ιστοσελίδα με σκοπό την παροχή πληροφοριών για το πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας, δίνοντας παράλληλα στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλουν φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος online.
Η χρήση του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου - ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις μαζί με τους όρους που προσδιορίζονται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να μεταβληθούν από την Εταιρία οποτεδήποτε. Για το λόγο αυτό οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου – ιστοσελίδας , ούτως ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.
Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του  συγκεκριμένου δικτυακού τόπου -ιστοσελίδας, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:
 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, είναι να έχετε τους ακόλουθους browsers: Microsoft Internet Explorer 7.0, 8.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση, Mozilla Firefox 3.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση, Google Chrome, Opera και Safari. Η χρήση της ιστοσελίδας  παρέχεται εκ μέρους της Εταιρίας δωρεάν. Ωστόσο, υποχρεούστε στην καταβολή κάθε τυχόν κόστους και δαπάνης από το φορέα δικτύου σας, που πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα της λήψης και της χρήσης της ιστοσελίδα.
 2. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο - ιστοσελίδα  (ενδεικτικά σήματα, κείμενα, φωτογραφίες κλπ.), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποσυμπίληση, ανακατασκευή του αντικειμενικού ή του πηγαίου κώδικα, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταβίβαση, μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Ομοίως απαγορεύεται η εμπορική χρήση, ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμός, πώληση, δημοσίευση, διανομή ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας  σε οποιονδήποτε τρίτο.
 3. Η ιστοσελίδα παρέχεται και χρησιμοποιείται «ως έχει» και ανήκει στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, από την οποία και λειτουργείται. Η Εταιρία, παρόλο που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε όλες οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο – ιστοσελίδα , αλλά και οι τυχόν σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλες εφαρμογές ή ιστοσελίδες, να είναι ακριβείς, έγκυρες και ασφαλείς, δεν εγγυάται ούτε και ευθύνεται για την αξιοπιστία, επικαιρότητα ή πληρότητα του περιεχομένου  των συνδεδεμένων εφαρμογών και ιστοσελίδων.
 4. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, αλλά και οι σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλες εφαρμογές ή/και ιστοσελίδες, να είναι ακριβείς, έγκυρες και ασφαλείς. Σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, δεν δεσμεύεται, εγγυάται ή αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αλλά και των συνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, αλλά και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των συγκεκριμένων συνδέσμων. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση τόσο στην ιστοσελίδα, όσο και στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους ή εφαρμογές  γίνεται με ευθύνη των χρηστών. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καταστροφή στο υπολογιστή ή σε άλλη ιδιοκτησία σας, από, και όχι μόνο, τη μετάδοση "ιών" ως αποτέλεσμα της σύνδεσής σας, χρήσης ή επισκέψεώς σας στην ιστοσελίδα.
 5. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ έχει το δικαίωμα απροειδοποίητα όποτε η ίδια κρίνει, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία μέρους ή ολόκληρου του δικτυακού τόπου, προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημιά προκληθεί στους χρήστες λόγω των ανωτέρω. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση, την κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.
 6. Κάθε πληροφορία που αφορά σε προσωπικά δεδομένα και διαβιβάζεται στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ μέσω του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου - ιστοσελίδας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο τρόπο, θα αντιμετωπίζεται  ως εμπιστευτική, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στους όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 7. Η ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί ανώνυμα τη δραστηριότητά σας σχετικά με το δικτυακό τόπο – ιστοσελίδα  για στατιστικούς ή/και εκπαιδευτικούς λόγους.
 8. Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν απροειδοποίητα οποτεδήποτε.
 9. Η Εταιρία στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο αποποιείται κάθε εγγύηση ρητή, συνεπαγόμενη, νομική ή άλλη.
 10. Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών (ως κατωτέρω υπό όρο 11). Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: "http://ec.europa.eu/consumers/"
 11. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες όρους χρήσης και από την χρήση της ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. • Send to friend