Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Γενικές πληροφορίες
Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. (εφεξής η «Ευρωπαϊκή Πίστη») είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία, που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Εδρεύει στην Ελλάδα και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 274, τηλέφωνο 210-6829601, email info@europisti.gr. Στον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη ανήκουν και οι θυγατρικές εταιρίες «Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και «Alter Ego A.Ε.».
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Ευρωπαϊκή Πίστη τηρεί και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της, την προστασία των συναλλαγών και την ενημέρωση των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ενεργεί, κατά κύριο λόγο, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας και κατά περίπτωση ως Εκτελών την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

2. Σκοπός της επεξεργασίας
Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, είναι απαραίτητο να δηλώσετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της Αίτησης ασφάλισης (έντυπης ή ηλεκτρονικής).
Τα δεδομένα αυτά, διατηρούνται και επεξεργάζονται από την Ευρωπαϊκή Πίστη καθώς είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου, τον υπολογισμό του ασφαλίστρου και για την  εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης. Η υποχρέωση συμπλήρωσης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, των λοιπών στοιχείων και πληροφοριών, που σας ζητά η Ευρωπαϊκή Πίστη στην Αίτηση ασφάλισης, βασίζεται στον ν. 2496/1997 (Ασφαλιστική Σύμβαση), το ν. 489/1976 (Υποχρεωτική ασφάλιση εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστική ευθύνη) και στο ν.4364/2016 (Φερεγγυότητα II).
Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση ασφάλισης, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη  συγκατάθεση που θα της χορηγήσετε στο στάδιο συμπλήρωσης της Αίτησης ασφάλισης ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.
Η ανακριβής, αναληθής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας ζητώνται στην αίτηση ασφάλισης και σε κάθε άλλο σχετικό με την ασφάλιση έγγραφο, μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Πίστης να ακυρώσει ή να καταγγείλει οποτεδήποτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.
Σε περίπτωση που τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν έχουν χορηγηθεί από εσάς μέσω της Αίτησης ασφάλισης, άλλα με άλλο τρόπο (π.χ. με την ιδιότητα του παθόντος τρίτου ή μάρτυρα σε τροχαίο ατύχημα, μέσω της Έκθεσης Αυτοψίας Τροχαίας, Φιλικής Δήλωσης Ατυχήματος κ.λ.π.), σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη τηρεί αυστηρή Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει επικοινωνηθεί στο προσωπικό και τους συνεργάτες της και ελέγχεται τακτικά η εφαρμογή της.

3. Είδος της επεξεργασίας
Με τη λήψη της συμπληρωμένης Αίτησης ασφάλισης, η Ευρωπαϊκή Πίστη προβαίνει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων), όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαγραφή ή καταστροφή.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη ενδέχεται να  κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων λ.χ. για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου, για τον δίκαιο καθορισμό του ασφαλίστρου κλπ. Σε κάθε περίπτωση, οι Αιτήσεις όλων των κλάδων ασφάλισης (έντυπες και  ηλεκτρονικές), αξιολογούνται από αρμόδιο υπάλληλο ή συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Πίστης.
Στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων της, η Ευρωπαϊκή Πίστη πραγματοποιεί συχνά ποιοτικούς ελέγχους και ανάλυση ζημιών, μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχεται πάντοτε από το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Πίστης.
Αναφορικά με τα προϊόντα ασφάλισης Κλάδου Ζωής, πραγματοποιούνται οι εξής επιμέρους επεξεργασίες προς το σκοπό συμμόρφωσής της Ευρωπαϊκής Πίστης με προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας:

 • Έλεγχοι (αυτοματοποιημένοι ή μη) για την αποτροπή χρήσης των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Πίστης για σκοπούς «ξεπλύματος» χρήματος ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ν. 3691/2008).
 • Έλεγχοι και αποστολή στοιχείων και δεδομένων προς το σκοπό συμμόρφωσής της Ευρωπαϊκής Πίστης με το εθνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο φορολογικό τομέα (ν. 4428/2016 και ν. 4378/2016).
 • Κάθε σχετική επεξεργασία προς το σκοπό συμμόρφωσής της Ευρωπαϊκής Πίστης με την FATCA, που αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα με ενδείξεις αμερικάνικης ιθαγένειας/φορολογικής κατοικίας (ν. 4493/2017).


4. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η Ευρωπαϊκή Πίστη θα διατηρήσει (σε έγχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και θα επεξεργάζεται  τα δεδομένα σας για όσο χρόνο διαρκεί η συμβατική σας σχέση με αυτήν. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή έως ότου να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, αν η Αίτηση ασφάλισης ή τροποποίησης ασφαλιστικής σύμβασης που υποβάλατε δεν γίνει δεκτή, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα τη διατηρήσει για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη από το τέλος του έτους υποβολής της.

5. Δικαιώματα Φυσικού Προσώπου
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, διαθέτετε τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνετε από την Ευρωπαϊκή Πίστη επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και αν ναι, για ποιο σκοπό, για πόσο διάστημα και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών στα δεδομένα σας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων σας από τα αρχεία της Ευρωπαϊκής Πίστης, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, ανωτέρω.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανακρίβειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λ.π.
 • Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε από την Ευρωπαϊκή Πίστη τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στις περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τους σκοπούς της σύμβασης ασφάλισης, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασης ασφάλισης και σε μη κάλυψή σας σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, καθώς καμία σύμβαση ασφάλισης δε δύναται να λειτουργήσει χωρίς επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων του ασφαλισμένου προσώπου.

Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή μέσω e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (βλ. παράγραφο 9). Σε περίπτωση απαίτησης επιπλέον ενεργειών και αντιγράφων από σας, η Ευρωπαϊκή Πίστη μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα.
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση του αιτήματος σας το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

6. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
Τα δεδομένα σας δύναται να διαβιβάζονται σε κάθε τμήμα της Ευρωπαϊκής Πίστης για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης.
Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) με τα οποία η Ευρωπαϊκή Πίστη διατηρεί συμβάσεις για την ορθή και με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποζημίωσή σας, καθώς και για την εκτίμηση της ζημιάς.
Επίσης, τόσο στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής σας όσο και για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεών της, η Ευρωπαϊκή Πίστη δύναται, κατά περίπτωση, να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα (όπως ενδεικτικά στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή σας, σε Αντασφαλιστικές Εταιρίες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατρούς, Ερευνητές Αποζημιώσεων, Πραγματογνώμονες, Οδική Βοήθεια, Υ.Σ.Α.Ε., Συνεργεία κ.α.). Ωστόσο, τα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Πίστη και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία και δεσμευόμενοι εγγράφως για την τήρηση εχεμύθειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και Ασφάλειας Πληροφοριών.
Επίσης, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε Δημόσιες Αρχές βάσει ειδικών νομοθετικών προβλέψεων με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Πίστη οφείλει να συμμορφώνεται.
Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν, να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας και από τις άλλες θυγατρικές εταιρίες της Ευρωπαϊκής Πίστης.
Σε κάθε διαβίβαση η Ευρωπαϊκή Πίστη λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

7. Επεξεργασία Δεδομένων για διαφημιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς
Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δηλωθέντα από εσάς Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως, π.χ. τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τη διεύθυνση, το e-mail σας κλπ. με σκοπό:

 • Να λαμβάνετε, με όποιον τρόπο εσείς επιλέξετε, ενημερώσεις για νέες προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών της κατά τη διάρκεια της ασφάλισης σας και έως 36 μήνες μετά τη λήξη της.
 • Να λαμβάνετε ενημερώσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Πίστης ή των θυγατρικών της Εταιριών.
 • Την έρευνα ικανοποίησης πελατών για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με τους οποίους συνεργάζεστε. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής θα σας ζητηθεί να δώσετε σαφώς διακριτή και ειδική συγκατάθεση.

Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε ή / και να ανακαλείτε οποτεδήποτε εγγράφως ή μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ. 210-8119670, email helpcustomer@europisti.gr), τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον ως άνω σκοπό.

8. Ασφάλεια δεδομένων
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε προστατεύονται επαρκώς και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 και έχει πιστοποιηθεί για αυτό από τις 01/11/2017 από το φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD) Α.Ε.
Σύμφωνα με το Σύστημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Πίστη πέρα από τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας έχει υιοθετήσει και αντίστοιχες Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Η Πολιτική Ασφάλειας που έχει υιοθετηθεί, αποτελείται από σύνολο κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Πίστη διαχειρίζεται και προστατεύει τους Πληροφοριακούς της Πόρους (Information Assets). Οι κανόνες αυτοί προσδιορίζουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου μέσα στην Ευρωπαϊκή Πίστη, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τα καθήκοντά του.
Πρωταρχικοί Στόχοι της Πολιτικής Ασφάλειας, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Η προστασία των πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Πίστης.
 • Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών της Ευρωπαϊκής Πίστης.
 • Η διασφάλιση της συμβατότητας με το Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο (Ελληνική νομοθεσία).
 • Ο καθορισμός του επιπέδου και των απαιτήσεων ασφάλειας του Οργανισμού.
 • Η εγκαθίδρυση μηχανισμών που να υποστηρίζουν την αναγνώριση και πρόληψη απειλών των πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Πίστης αλλά και την αποτελεσματική απόκριση του οργανισμού όταν οι απειλές πραγματοποιούνται.
 • Ο καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών του Οργανισμού, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών αγαθών.
 • Η αύξηση της επίγνωσης των κινδύνων τους οποίους διατρέχουν οι πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ασφάλειας μπορείτε να το βρείτε στο www.europaikipisti.gr και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.europaikipisti.gr/gr/security_info

9. Τρόπος υποβολής καταγγελίας/διαμαρτυρίας
Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Ευρωπαϊκής Πίστης (τηλ. 210-8119670, email dpo@europisti.gr).
Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων / καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628) είτε ηλεκτρονικά στο contact@dpa.gr.
Τέλος, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα άσκησης δικαστικής προσφυγής.

 • Send to friend