ΟΡΙΣΜΟΙ:

Με το παρόν συμφωνείται ότι ισχύουν τα κάτωθι:
Εταιρία: H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της Λ. Κηφισίας 274, Τ.Κ. 152 32, τηλ.:  210 68 29 601, e-mail: helpcustomer@europisti.gr, site: www.europaikipisti.gr με Α.Φ.Μ.: 094060402 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ.

Ασφαλιζόμενος: Ο αναγραφόμενος επί της ζωής του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση εφόσον είναι ηλικίας 18-70 ετών, είναι αρτιμελής και υγιής και δεν έχει βαθμό ανικανότητας άνω του 65%.

Δικαιούχος: Ο ίδιος ο Ασφαλιζόμενος σε περίπτωση νοσηλείας του από ατύχημα και σε περίπτωση απώλειας ζωής του από ατύχημα ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού ή τα συνοικούντα με τον Ασφαλιζόμενο μέλη της οικογένειάς του με Α΄ βαθμό συγγένειας κατ΄ ισομοιρίαν (εφόσον δεν υπάρχει σύζυγος και τέκνα), που δικαιούνται σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου το ασφάλισμα.

Ασφαλιστήριο: Είναι το υπ΄ αριθμ. 3323/24.09.2012 ομαδικό συμβόλαιο.

Ασφάλισμα απώλειας ζωής από ατύχημα
: Είναι το οφειλόμενο ποσό από την Εταιρία στο Δικαιούχο, που είναι ίσο προς το ύψος των αγορών του Ασφαλιζόμενου και της οικογενείας του με χρήση της κάρτας - ασφάλισης Aσφαλιστικός Γονέας - Lifecard κατά τη διάρκεια ενός έτους προ της ημερομηνίας του ατυχήματος. Το ασφάλισμα καταβάλλεται υπό τη μορφή Διατακτικών.

Ασφάλισμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης από ατύχημα: Είναι το οφειλόμενο ποσό από την Εταιρία στο Δικαιούχο, που είναι αναλογικά ίσο προς το μέρος των αγορών του Ασφαλιζόμενου και της οικογένειάς του με τη χρήση της κάρτας Ασφαλιστικός Γονέας - Lifecard, κατά τη διάρκεια ενός έτους προ της επέλευσης του ατυχήματος και του χρόνου της νοσηλείας του ασφαλισμένου ώς προς τις 365 ημέρες του έτους. Το ασφάλισμα καταβάλλεται υπό τη μορφή Διατακτικών.

Ατύχημα
: Είναι κάθε τυχαίο γεγονός από αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία, ορατή, αιφνίδια και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλιζόμενου ή του Δικαιούχου, το οποίο επήλθε κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου και το οποίο προκάλεσε το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επέλευσής του την απώλεια ζωής του Ασφαλιζομένου ή εντός οκτώ (8) ημερών την ανάγκη νοσηλείας του.

Τερματισμός Ασφάλισης
: Η παρούσα ασφάλιση λήγει:
α) όταν ο Ασφαλιζόμενος συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του
β) σε περίπτωση απώλειας της ζωής του Ασφαλιζόμενου και
γ) σε περίπτωση που η Εταιρία λύσει το ασφαλιστήριο

Θεμελίωση Δικαιώματος: Το ύψος των ετήσιων αγορών του Ασφαλιζόμενου και της οικογενείας του από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις αποδεικνύεται μόνον από τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέσω της ειδικής κάρτας - ασφάλισης της Εταιρίας με το διακριτικό τίτλο Aσφαλιστικός Γονέας - Lifecard.

Εξαιρέσεις
: Εξαιρούνται αποζημιώσεις για ατυχήματα που προκαλούν μεγάλης έκτασης καταστροφές, όπως ενδεικτικά σεισμός, πόλεμος κ.α. συναφή  καθώς και όσα οφείλονται σε μέθη, χρήση ναρκωτικών ουσιών, επικίνδυνα σπορ, παράνομες πράξεις  και ενέργειες του Ασφαλιζόμενου, αυτοχειρία, ασθένειες κάθε φύσης, υπηρεσία του Ασφαλιζόμενου στις ένοπλες δυνάμεις, επιληπτικές κρίσεις, συγγενείς παθήσεις, αεροπορικό κίνδυνο.

Διατακτική: Είναι το έγγραφο που παρέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη στο Δικαιούχο και διασφαλίζει δωρεάν αγορές από οποιαδήποτε συμβεβλημένη επιχείρηση ίσης αξίας προς το ασφάλισμα.

Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις: Είναι αποκλειστικά οι συμβεβλημένες με την Ευρωπαϊκή Πίστη επιχειρήσεις που αποδέχονται την κάρτα - ασφάλισης Aσφαλιστικός Γονέας - Lifecard και αναφέρονται στα σχετικά ενημερωτικά έντυπα της Εταιρίας και στο site www.asfalistikosgoneas.gr.  Ενημερωτικό έντυπο:

1.
Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας μας είναι:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων
ΕΔΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274  – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232

2.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι μικτή ασφαλιστική εταιρία και διαθέτει: Προϊόντα Κλάδου Ζωής και Προϊόντα Γενικών Κλάδων με εξαίρεση τους Κλάδους Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

3. Ο Ασφαλιστικός Γονέας είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρεται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ χωρίς κόστος για τον ασφαλισμένο και η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Εταιρίας με τον ασφαλισμένο για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων και την αποστολή της κάρτας «Ασφαλιστικός Γονέας».

4. Ο τρόπος και ο χρόνος διευθέτησης των έγγραφων παραπόνων των ασφαλισμένων είναι ο εξής: Ο αιτιώμενος μπορεί να αποστείλει την έγγραφη αιτίασή του μέσω fax (2108119795), μέσω της ιστοσελίδας www.europaikipisti.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση complaints@europisti.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ - Γραφείο Παραπόνων, Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, επισυνάπτοντας παράλληλα και κάθε κρίσιμο για το θέμα έγγραφο. Η ως άνω ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών του. Η Εταιρία απαντά εγγράφως εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αιτίασης, σε κάθε δε περίπτωση εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, όπως αυτή ορίζεται στην με αριθμό 3/08-01-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

5. Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/ord/index_en.htm.


Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Γενικές πληροφορίες
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων (εφεξής η «Ευρωπαϊκή Πίστη») είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία, που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Εδρεύει στην Ελλάδα και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 274, τηλέφωνο 210-6829601, email info@europisti.gr. Στον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη ανήκουν και οι θυγατρικές εταιρίες «Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και «Alter Ego A.Ε.». 
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Ευρωπαϊκή Πίστη τηρεί και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της, την προστασία των συναλλαγών και την ενημέρωση των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ενεργεί, κατά κύριο λόγο, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας και κατά περίπτωση ως Εκτελών την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
 
2. Σκοπός της επεξεργασίας 
Στο πλαίσιο της ασφάλισής σας, η Ευρωπαϊκή Πίστη σας ζητά να δηλώσετε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της Αίτησης Ασφάλισης (έντυπης ή ηλεκτρονικής), σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη Αίτησή σας (π.χ. Αίτηση τροποποίησης, αποζημίωσης, εξαγοράς κλπ) καθώς και σε έντυπα και φόρμες που σχετίζονται με την ασφάλισή σας ή την ενημέρωσή σας για ασφαλιστικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Πίστης. Τα δεδομένα αυτά γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Πίστη από εσάς τους ίδιους ή μέσω των ασφαλιστικών σας διαμεσολαβητών ή των εξουσιοδοτημένων από εσάς τρίτων προσώπων και πρέπει να είναι αληθή, ακριβή και πλήρη.
Τα δεδομένα αυτά, διατηρούνται και επεξεργάζονται από την Ευρωπαϊκή Πίστη καθώς είναι αντικειμενικά ουσιώδη για: α) την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου (underwriting), β) τον υπολογισμό του ασφαλίστρου, γ) τον καθορισμό των γενικών και ειδικών όρων της ασφαλιστικής σύμβασης και δ) την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης. 
Επιπρόσθετα, η επεξεργασία αυτή αποσκοπεί στην εκτίμηση, στον έλεγχο και στο διακανονισμό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ή και της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος). 
Αναφορικά με τα προϊόντα ασφάλισης Κλάδου Ζωής, πραγματοποιούνται επιπλέον οι εξής επιμέρους επεξεργασίες προς το σκοπό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Πίστης με προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας:
• Έλεγχοι για την αποτροπή χρήσης των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Πίστης για σκοπούς «ξεπλύματος» χρήματος ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ν. 4557/2018).
• Έλεγχοι και αποστολή στοιχείων και δεδομένων προς το σκοπό συμμόρφωσής της Ευρωπαϊκής Πίστης με το εθνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο φορολογικό τομέα (ν. 4428/2016 και ν. 4378/2016).
• Κάθε σχετική επεξεργασία προς το σκοπό συμμόρφωσής της Ευρωπαϊκής Πίστης με την FATCA, που αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα με ενδείξεις αμερικάνικης ιθαγένειας/φορολογικής κατοικίας (ν. 4493/2017).
Η Ευρωπαϊκή Πίστη ζητά και συλλέγει για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, δεδομένα ασφαλισμένων της ή/και τρίτων εμπλεκόμενων σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (π.χ. παθόντες τρίτοι, μάρτυρες κ.α.), από τρίτα συνεργαζόμενα ή μη με αυτήν μέρη, όπως ενδεικτικά από: ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, πραγματογνώμονες, συνεργεία, επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, άλλες ασφαλιστικές εταιρίες, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Υ.Σ.Α.Ε) κ.α.
Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη τηρεί αυστηρή Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει επικοινωνηθεί στο προσωπικό και τους συνεργάτες της και ελέγχεται τακτικά η εφαρμογή της.

3. Νομική Βάση της Επεξεργασίας 
Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, των λοιπών στοιχείων και πληροφοριών, που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της λειτουργίας της και για τους ως άνω σκοπούς, βασίζεται: 
α) στην εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (ασφαλιστήριο συμβόλαιο) και στις ενέργειες που απαιτούνται στο προσυμβατικό στάδιο (π.χ. συμπλήρωση αίτησης, υποβολή προσφοράς κ.λπ.) 
β) στη συγκατάθεσή σας (κατά περίπτωση, π.χ. στην επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, σε προωθητικές ενέργειες κ.λπ.), 
γ) στη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις, που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. τη σχετική με την ιδιωτική ασφάλιση νομοθεσία, τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών κ.λπ.) και 
δ) στην εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της (π.χ. τη θεμελίωση και άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της, την αποτροπή της ασφαλιστικής εξαπάτησης, τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών, τη διαχείριση των επιχειρηματικών της λειτουργιών, τη λειτουργία των πληροφοριακών της συστημάτων, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου κ.λπ.).

4. Είδος της επεξεργασίας
Με τη λήψη των συμπληρωμένων αιτήσεων, εντύπων, φορμών, των συνοδευτικών αυτών εγγράφων και κάθε άλλης πληροφορίας που περιέρχεται σε γνώση της Ευρωπαϊκής Πίστης στο πλαίσιο της λειτουργίας της, προβαίνει, για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων), όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαγραφή ή καταστροφή.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη ενδέχεται να  κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων κατά το στάδιο της αίτησης ασφάλισης λ.χ. για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου, για το δίκαιο καθορισμό του ασφαλίστρου κλπ.  
Επίσης, στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων της, η Ευρωπαϊκή Πίστη πραγματοποιεί συχνά ποιοτικούς ελέγχους και ανάλυση ζημιών, μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της. 
Σε κάθε περίπτωση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, τα αποτελέσματα που προκύπτουν ελέγχονται πάντοτε από τους αρμόδιους υπαλλήλους ή συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Πίστης και ως εκ τούτου καμία απόφαση δεν λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

5. Χρονικό διάστημα διατήρησης 
Η Ευρωπαϊκή Πίστη θα διατηρήσει (σε έγχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο διαρκεί η συμβατική σας σχέση με αυτήν. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή έως ότου να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων, με ανώτερο χρονικό διάστημα τα είκοσι (20) έτη. Σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, η Ευρωπαϊκή Πίστη δύναται να διατηρήσει τα δεδομένα που δηλώσατε κατά το προσυμβατικό στάδιο, για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη από την υποβολή τους, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική καταστροφής του αρχείου της. Τα ανωτέρω τελούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

6. Δικαιώματα Φυσικού Προσώπου
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε τα εξής δικαιώματα: 
 
• Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνετε από την Ευρωπαϊκή Πίστη επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και αν ναι, για ποιο σκοπό, για πόσο διάστημα και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους.
• Το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών στα δεδομένα σας.
• Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων σας από τα αρχεία της Ευρωπαϊκής Πίστης, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη, κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω παράγραφο 4.
• Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανακρίβειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λ.π.
• Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε από την Ευρωπαϊκή Πίστη τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στις περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
• Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τους σκοπούς της σύμβασης ασφάλισης, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε καταγγελία της σύμβασης ασφάλισης για σπουδαίο λόγο και σε μη κάλυψή σας σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, καθώς καμία σύμβαση ασφάλισης δε δύναται να λειτουργήσει χωρίς επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων του ασφαλισμένου προσώπου. Εάν η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνει κατά το προσυμβατικό στάδιο, τότε η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης.
Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή μέσω e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (βλ. παράγραφο 11 της παρούσας). Σε περίπτωση απαίτησης επιπλέον ενεργειών και αντιγράφων από σας, η Ευρωπαϊκή Πίστη μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. 
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση του αιτήματος σας το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς και νομικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας από την Ευρωπαϊκή Πίστη, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

7. Επεξεργασία δεδομένων παιδιών
Για ανηλίκους κάτω των 15 ετών (ή άλλου εκ του νόμου ηλικιακού ορίου) που συμμετέχουν στην ασφάλιση με την ιδιότητα του ασφαλισμένου ή και δικαιούχου, η επεξεργασία είναι σύννομη, μόνο εάν και στο βαθμό που η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.
Όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το 15ο  έτος της ηλικίας του (ή την εκάστοτε εκ του νόμου προβλεπόμενη ηλικία), θα πρέπει να δώσει αυτοπροσώπως τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Πίστη.

8. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
Τα δεδομένα σας δύναται να διαβιβάζονται σε επιχειρησιακές μονάδες της Ευρωπαϊκής Πίστης για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης.
Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) με τα οποία η Ευρωπαϊκή Πίστη διατηρεί συμβάσεις για την ορθή και με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποζημίωσή σας, καθώς και για την εκτίμηση της ζημιάς.

Διαβίβαση δεδομένων ανάλογα με το ασφαλιστικό σας πρόγραμμα
Στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής σας καθώς και για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεών της, η Ευρωπαϊκή Πίστη δύναται, ανάλογα με το ασφαλιστικό πρόγραμμα που διαθέτετε, να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά:
• Στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή σας
• Σε Ασφαλιστικές Εταιρίες (π.χ. για τις ανάγκες του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής-ΣΑΠ)
• Σε Αντασφαλιστικές Εταιρίες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• Σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά-Συντονιστικά Κέντρα, Ιατρούς κ.α.
• Σε Ερευνητές Αποζημιώσεων, Πραγματογνώμονες, Διεθνείς Εμπειρογνώμονες, Δικηγόρους κ.α.
• Σε εταιρίες οδικής βοήθειας, ταχυμεταφορών, φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών κ.α.
• Στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος-Υ.Σ.Α.Ε., στο Κέντρο Πληροφοριών και στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.
• Σε συνεργεία αυτοκινήτων
• Σε συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα (π.χ. σε περίπτωση έκδοσης πιστωτικών καρτών για την εξυπηρέτηση του ασφαλιστικού προϊόντος, κατάθεση αποζημιώσεων κλπ).
• Σε Δημόσιες και Δικαστικές Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Εποπτικούς Φορείς, βάσει ειδικών νομοθετικών προβλέψεων με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Πίστη οφείλει να συμμορφώνεται.
• Σε θυγατρικές εταιρίες της Ευρωπαϊκής Πίστης.

Ωστόσο, τα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Πίστη και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία και δεσμευόμενοι εγγράφως για την τήρηση εχεμύθειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας των πληροφοριών.

Σε κάθε διαβίβαση η Ευρωπαϊκή Πίστη λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία τους.
 
9. Επεξεργασία Δεδομένων για διαφημιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς
Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δηλωθέντα από εσάς Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (π.χ. τηλεφωνικό αριθμό, e-mail κλπ.), ζητώντας της κάθε φορά να δώσετε σαφώς διακριτή και ειδική συγκατάθεση, με σκοπό:

• Να λαμβάνετε, με όποιον τρόπο της επιλέξετε, ενημερώσεις για νέες προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών της κατά τη διάρκεια της ασφάλισης της και έως 36 μήνες μετά τη λήξη της.
• Να λαμβάνετε ενημερώσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Πίστης ή των θυγατρικών της Εταιριών.
• Την έρευνα ικανοποίησης πελατών για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και για της ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με της οποίους συνεργάζεστε.
Επιπρόσθετα, για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, ενδέχεται να διαβιβασθούν δεδομένα της σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών. 

Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε ή / και να ανακαλείτε οποτεδήποτε εγγράφως ή μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ. 210-8119670, email helpcustomer@europisti.gr), τη συγκατάθεσή της για τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον ως άνω σκοπό.
 
10. Ασφάλεια δεδομένων
Η ασφάλεια των προσωπικών της δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε προστατεύονται επαρκώς και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με της απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 και έχει πιστοποιηθεί για αυτό από την 01/11/2017 από το φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD) Α.Ε.
Σύμφωνα με το Σύστημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Πίστη πέρα από τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας έχει υιοθετήσει και αντίστοιχες Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών της δεδομένων.
Η Πολιτική Ασφάλειας που έχει υιοθετηθεί, αποτελείται από σύνολο κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Πίστη διαχειρίζεται και προστατεύει της Πληροφοριακούς της Πόρους (Information Assets). Οι κανόνες αυτοί προσδιορίζουν το ρόλο κάθε εμπλεκόμενου μέσα στην Ευρωπαϊκή Πίστη, της αρμοδιότητες, της ευθύνες και τα καθήκοντά του.
Πρωταρχικοί Στόχοι της Πολιτικής Ασφάλειας, μεταξύ άλλων, είναι:
• Η προστασία των πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Πίστης.
• Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών της Ευρωπαϊκής Πίστης.
• Η διασφάλιση της συμβατότητας με το Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο (Ελληνική νομοθεσία).
• Ο καθορισμός του επιπέδου και των απαιτήσεων ασφάλειας του Οργανισμού.
• Η εγκαθίδρυση μηχανισμών που να υποστηρίζουν την αναγνώριση και πρόληψη απειλών των πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Πίστης αλλά και την αποτελεσματική απόκριση του οργανισμού όταν οι απειλές πραγματοποιούνται.
• Ο καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών του Οργανισμού, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών αγαθών.
• Η αύξηση της επίγνωσης των κινδύνων της οποίους διατρέχουν οι πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού.
Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ασφάλειας μπορείτε να το βρείτε πατώντας εδώ.
 
11. Τρόπος υποβολής καταγγελίας / διαμαρτυρίας
Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Ευρωπαϊκής Πίστης (τηλ. 210-8119670, email dpo@europisti.gr). Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628, e-mail contact@dpa.gr), η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων / καταγγελιών. Επισκεφθείτε το σύνδεσμο https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi για να ενημερωθείτε αναλυτικά.

Τέλος, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα άσκησης δικαστικής προσφυγής.

 1. Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας μας είναι:
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΕΔΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274  – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
 2. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ είναι μικτή ασφαλιστική εταιρία και διαθέτει: Προϊόντα Κλάδου Ζωής και Προϊόντα Γενικών Κλάδων με εξαίρεση τους Κλάδους Πιστώσεων και Εγγυήσεων.
 3. Ο Ασφαλιστικός Γονέας είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρεται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.ΓΑ. χωρίς κόστος για τον ασφαλισμένο και η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Εταιρίας με τον ασφαλισμένο για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων και την αποστολή της κάρτας «Ασφαλιστικός Γονέας».
 4. Ο τρόπος και ο χρόνος διευθέτησης των έγγραφων παραπόνων των ασφαλισμένων είναι ο εξής: Ο αιτιώμενος μπορεί να αποστείλει την έγγραφη αιτίασή του μέσω fax (2108119795), μέσω της ιστοσελίδας www.europaikipisti.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση complaints@europisti.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ - Γραφείο Παραπόνων, Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, επισυνάπτοντας παράλληλα και κάθε κρίσιμο για το θέμα έγγραφο. Η ως άνω ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών του. Η Εταιρία απαντά εγγράφως εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αιτίασης, σε κάθε δε περίπτωση εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, όπως αυτή ορίζεται στην με αριθμό 3/08-01-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.
 5. Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/ord/index_en.htm.

 1. Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας μας είναι:
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΕΔΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274  – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
 2. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ είναι μικτή ασφαλιστική εταιρία και διαθέτει: Προϊόντα Κλάδου Ζωής και Προϊόντα Γενικών Κλάδων με εξαίρεση τους Κλάδους Πιστώσεων και Εγγυήσεων.
 3. Ο Ασφαλιστικός Γονέας είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρεται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.ΓΑ. χωρίς κόστος για τον ασφαλισμένο και η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Εταιρίας με τον ασφαλισμένο για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων και την αποστολή της κάρτας «Ασφαλιστικός Γονέας».
 4. Ο τρόπος και ο χρόνος διευθέτησης των έγγραφων παραπόνων των ασφαλισμένων είναι ο εξής: Ο αιτιώμενος μπορεί να αποστείλει την έγγραφη αιτίασή του μέσω fax (2108119795), μέσω της ιστοσελίδας www.europaikipisti.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση complaints@europisti.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ - Γραφείο Παραπόνων, Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, επισυνάπτοντας παράλληλα και κάθε κρίσιμο για το θέμα έγγραφο. Η ως άνω ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών του. Η Εταιρία απαντά εγγράφως εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αιτίασης, σε κάθε δε περίπτωση εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, όπως αυτή ορίζεται στην με αριθμό 3/08-01-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.
 5. Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/ord/index_en.htm.

 1. Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας μας είναι:
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΕΔΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274  – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
 2. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ είναι μικτή ασφαλιστική εταιρία και διαθέτει: Προϊόντα Κλάδου Ζωής και Προϊόντα Γενικών Κλάδων με εξαίρεση τους Κλάδους Πιστώσεων και Εγγυήσεων.
 3. Ο Ασφαλιστικός Γονέας είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρεται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.ΓΑ. χωρίς κόστος για τον ασφαλισμένο και η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Εταιρίας με τον ασφαλισμένο για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων και την αποστολή της κάρτας «Ασφαλιστικός Γονέας».
 4. Ο τρόπος και ο χρόνος διευθέτησης των έγγραφων παραπόνων των ασφαλισμένων είναι ο εξής: Ο αιτιώμενος μπορεί να αποστείλει την έγγραφη αιτίασή του μέσω fax (2108119795), μέσω της ιστοσελίδας www.europaikipisti.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση complaints@europisti.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ - Γραφείο Παραπόνων, Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, επισυνάπτοντας παράλληλα και κάθε κρίσιμο για το θέμα έγγραφο. Η ως άνω ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών του. Η Εταιρία απαντά εγγράφως εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αιτίασης, σε κάθε δε περίπτωση εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, όπως αυτή ορίζεται στην με αριθμό 3/08-01-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.
 5. Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/ord/index_en.htm.

 1. Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας μας είναι:
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΕΔΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274  – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
 2. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ είναι μικτή ασφαλιστική εταιρία και διαθέτει: Προϊόντα Κλάδου Ζωής και Προϊόντα Γενικών Κλάδων με εξαίρεση τους Κλάδους Πιστώσεων και Εγγυήσεων.
 3. Ο Ασφαλιστικός Γονέας είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρεται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.ΓΑ. χωρίς κόστος για τον ασφαλισμένο και η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Εταιρίας με τον ασφαλισμένο για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων και την αποστολή της κάρτας «Ασφαλιστικός Γονέας».
 4. Ο τρόπος και ο χρόνος διευθέτησης των έγγραφων παραπόνων των ασφαλισμένων είναι ο εξής: Ο αιτιώμενος μπορεί να αποστείλει την έγγραφη αιτίασή του μέσω fax (2108119795), μέσω της ιστοσελίδας www.europaikipisti.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση complaints@europisti.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ - Γραφείο Παραπόνων, Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, επισυνάπτοντας παράλληλα και κάθε κρίσιμο για το θέμα έγγραφο. Η ως άνω ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών του. Η Εταιρία απαντά εγγράφως εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αιτίασης, σε κάθε δε περίπτωση εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, όπως αυτή ορίζεται στην με αριθμό 3/08-01-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.
 5. Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/ord/index_en.htm.

 1. Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας μας είναι:
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΕΔΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274  – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
 2. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ είναι μικτή ασφαλιστική εταιρία και διαθέτει: Προϊόντα Κλάδου Ζωής και Προϊόντα Γενικών Κλάδων με εξαίρεση τους Κλάδους Πιστώσεων και Εγγυήσεων.
 3. Ο Ασφαλιστικός Γονέας είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρεται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.ΓΑ. χωρίς κόστος για τον ασφαλισμένο και η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Εταιρίας με τον ασφαλισμένο για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων και την αποστολή της κάρτας «Ασφαλιστικός Γονέας».
 4. Ο τρόπος και ο χρόνος διευθέτησης των έγγραφων παραπόνων των ασφαλισμένων είναι ο εξής: Ο αιτιώμενος μπορεί να αποστείλει την έγγραφη αιτίασή του μέσω fax (2108119795), μέσω της ιστοσελίδας www.europaikipisti.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση complaints@europisti.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ - Γραφείο Παραπόνων, Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, επισυνάπτοντας παράλληλα και κάθε κρίσιμο για το θέμα έγγραφο. Η ως άνω ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών του. Η Εταιρία απαντά εγγράφως εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αιτίασης, σε κάθε δε περίπτωση εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, όπως αυτή ορίζεται στην με αριθμό 3/08-01-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.
 5. Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/ord/index_en.htm.

 • Send to friend