ΟΡΙΣΜΟΙ:

Με το παρόν συμφωνείται ότι ισχύουν τα κάτωθι:
Εταιρία: H Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, εφεξής η Εταιρία
που εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της Λ. Κηφισίας 274, Τ.Κ. 152 32, τηλ.:  210 68 29 601, e-mail: helpcustomer@europisti.gr, site: www.europaikipisti.gr με Α.Φ.Μ.: 094060402 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ.

Ασφαλιζόμενος: Ο αναγραφόμενος επί της ζωής του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση εφόσον είναι ηλικίας 18-70 ετών, είναι αρτιμελής και υγιής και δεν έχει βαθμό ανικανότητας άνω του 65%.

Δικαιούχος: Ο ίδιος ο Ασφαλιζόμενος σε περίπτωση νοσηλείας του από ατύχημα και σε περίπτωση απώλειας ζωής του από ατύχημα ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού ή τα συνοικούντα με τον Ασφαλιζόμενο μέλη της οικογένειάς του με Α΄ βαθμό συγγένειας κατ΄ ισομοιρίαν (εφόσον δεν υπάρχει σύζυγος και τέκνα), που δικαιούνται σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου το ασφάλισμα.

Ασφαλιστήριο: Είναι το υπ΄ αριθμ. 3323/24.09.2012 ομαδικό συμβόλαιο.

Ασφάλισμα απώλειας ζωής από ατύχημα: Είναι το οφειλόμενο ποσό από την Εταιρία στο Δικαιούχο, που είναι ίσο προς το ύψος των αγορών του Ασφαλιζόμενου και της οικογενείας του με χρήση της κάρτας - ασφάλισης Aσφαλιστικός Γονέας - Lifecard κατά τη διάρκεια ενός έτους προ της ημερομηνίας του ατυχήματος. Το ασφάλισμα καταβάλλεται υπό τη μορφή Διατακτικών.

Ασφάλισμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης από ατύχημα: Είναι το οφειλόμενο ποσό από την Εταιρία στο Δικαιούχο, που είναι αναλογικά ίσο προς το μέρος των αγορών του Ασφαλιζόμενου και της οικογένειάς του με τη χρήση της κάρτας Ασφαλιστικός Γονέας - Lifecard, κατά τη διάρκεια ενός έτους προ της επέλευσης του ατυχήματος και του χρόνου της νοσηλείας του ασφαλισμένου ώς προς τις 365 ημέρες του έτους. Το ασφάλισμα καταβάλλεται υπό τη μορφή Διατακτικών.

Ατύχημα: Είναι κάθε τυχαίο γεγονός από αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία, ορατή, αιφνίδια και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλιζόμενου ή του Δικαιούχου, το οποίο επήλθε κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου και το οποίο προκάλεσε το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επέλευσής του την απώλεια ζωής του Ασφαλιζομένου ή εντός οκτώ (8) ημερών την ανάγκη νοσηλείας του.

Τερματισμός Ασφάλισης: Η παρούσα ασφάλιση λήγει:
α) όταν ο Ασφαλιζόμενος συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του
β) σε περίπτωση απώλειας της ζωής του Ασφαλιζόμενου και
γ) σε περίπτωση που η Εταιρία λύσει το ασφαλιστήριο

Θεμελίωση Δικαιώματος: Το ύψος των ετήσιων αγορών του Ασφαλιζόμενου και της οικογενείας του από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις αποδεικνύεται μόνον από τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέσω της ειδικής κάρτας - ασφάλισης της Εταιρίας με το διακριτικό τίτλο Aσφαλιστικός Γονέας - Lifecard.

Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται αποζημιώσεις για ατυχήματα που προκαλούν μεγάλης έκτασης καταστροφές, όπως ενδεικτικά σεισμός, πόλεμος κ.α. συναφή  καθώς και όσα οφείλονται σε μέθη, χρήση ναρκωτικών ουσιών, επικίνδυνα σπορ, παράνομες πράξεις  και ενέργειες του Ασφαλιζόμενου, αυτοχειρία, ασθένειες κάθε φύσης, υπηρεσία του Ασφαλιζόμενου στις ένοπλες δυνάμεις, επιληπτικές κρίσεις, συγγενείς παθήσεις, αεροπορικό κίνδυνο.

Διατακτική: Είναι το έγγραφο που παρέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη στο Δικαιούχο και διασφαλίζει δωρεάν αγορές από οποιαδήποτε συμβεβλημένη επιχείρηση ίσης αξίας προς το ασφάλισμα.

Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις: Είναι αποκλειστικά οι συμβεβλημένες με την Εταιρία επιχειρήσεις που αποδέχονται την κάρτα - ασφάλισης Aσφαλιστικός Γονέας - Lifecard και αναφέρονται στα σχετικά ενημερωτικά έντυπα της Εταιρίας και στο site www.asfalistikosgoneas.gr.    • Send to friend